Skip to main content
Search

LuckyDrawform

LuckyDrawform

form_page_banner_ngna_dc_acne_pops-for_skinu_sep23_web-banner_v10_fa_ol_1024x255px1.webp

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00น. วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566จำนวน 64 รางวัล

3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/neutrogena ในเวลา 13.00 น. วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-591-9800 (ในวันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.)

4. บริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จํากัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี48 ถนน สนามบินนํ้า ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จะติดต่อไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566หากไม่สามารถติดต่อได้ จะนำรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล) โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัล ภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น

5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิ์

- สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่หน้าร้าน7-11 : ใบเสร็จตัวจริง
- สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่หน้าร้าน7-11 แบบALL MEMBER : ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อ
- สำหรับลูกค้า7-11 DELIVERY: บันทึกรูปภาพหน้าจอที่แสดงเลขที่การสั่งซื้อพร้อมทั้งบัตรประชาชน

6. ของรางวัลไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดหรือแลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นหรือเงินสดได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินประกอบหรือทดแทนรางวัล

7.การตัดสินของกรรมการกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยไม่สามารถโต้แย้งใดๆ

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรม   “ลุ้นบินลัดฟ้าเยี่ยมชมนูโทรจีนาแลปที่ประเทศสิงคโปร์WITH Neutrogena Deep Clean Foam” เท่านั้น

9. พนักงานของบริษัท บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

10.หากผู้ร่วมกิจกรรมใดได้รับรางวัลมากกว่า 1รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดเท่านั้น

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล หรือสละสิทธิ์ไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

12. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมรายนั้นๆ ทันที

13.ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

14.สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 มีอายุต่ำกว่า20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายด้วย

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม แก้ไข เปลี่ยนแปลงกติการและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. รางวัลที่ 1 แต่ละรางวัลประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สิงคโปร์ (ชั้นประหยัด) 2 ที่นั่ง ออกเดินทางวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กลับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และที่พักโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ 1 ห้อง 2 คืน (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ในการขอวีซ่า (ในกรณีที่จำเป็น) ค่าเดินทางและค่าพาหนะภายในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

17. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชําระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544

18. ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ที่ใช้กับหรืออยู่บนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของรางวัลต่างๆ เป็นชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ของเจ้าของนั้นๆ